Skupščina je najvišji organ upravljanja Kooperative. Sestavljajo jo delegati/nje članov združenja, z enim glasom v Skupščini. Skupščina redno zaseda najmanj enkrat v dveh letih, na sklic Upravnega odbora. Skupščina se lahko veljavno odloča, če je prisotnih več kot ena tretjina članic Združenja. Odločitve sprejema večina glasov prisotnih članic, razen v primerih kadar je Statutom določena drugačna večina.

Skupščina:

 • potrjuje smeri razvoja Kooperative,
 • sprejema statut Kooperative in njegove spremembe;
 • sprejema in spreminja triletni strateški načrt delovanja Kooperative in spremljajoč finančni načrt;
 • sprejema in spreminja Poslovnik, ki podrobno določa načine dela in odločanja;
 • sprejema druge akte in sklepe, pomembne za Kooperativo;
 • voli in razrešuje dolžnosti člane upravnega odbora;
 • obravnava in sprejema poročilo o delu Kooperative;
 • oblikuje in imenuje odbore ter druge organe po potrebi in njihove naloge;
 • odloča o sprejemu in izključitvi članov iz Kooperative;
 • odloča o prenehanju dela Kooperative;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali statutom.