Skupština je najviše tijelo upravljanja Kooperativom, a čine je delegati/kinje članica Udruge s po jednim glasom u Skupštini. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u dvije godine na saziv Upravnog odbora. Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutno više od jedne trećine članica Udruge, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članica, osim u slučajevima kada je Statutom određena drugačija većina.

Skupština:

 • utvrđuje smjer razvitka Kooperative,
 • donosi Statut Kooperative te njegove izmjene i dopune;
 • donosi i mijenja trogodišnji strateški plan djelovanja Kooperative i prateći financijski plan;
 • donosi i mijenja Poslovnik kojim detaljno određuje načine rada i donošenje odluka
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Kooperative;
 • bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Kooperative;
 • osniva i imenuje odbore i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
 • odlučuje o primanju i isključenju članice iz Kooperative;
 • odlučuje o prestanku rada Kooperative;
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.