Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu registrovana je u avgustu 2012. godine u Zagrebu kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje pravnih osoba. Ona je regionalna mreža organizacija koje deluju na području nezavisne kulture i savremene umetnosti u Jugoistočnoj Europi. Kooperativu su zajednički osnovale 21 organizacija nezavisne kulture iz zemalja regiona: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, aktivne u svim područjima savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva.

Platforma Kooperativa je osnovana sa svrhom stvaranja dugoročnog i održivog okvira za saradnju i razvoj organizacija nezavisne kulture na području Jugoistočne Europe. Saglasno temeljnim ciljevima osnivanja, Kooperativa deluje na područjima osnaživanja kapaciteta organizacija nezavisne kulture prenosom dobrih praksi i znanja; osnaživanja aktera koji doprinose razvitku kulturnih politika na području regiona; te na stvaranju uslova za kontinuiranu realizaciju zajedničkih projekata između organizacija nezavisne kulture koje deluju u različitim zemljama Jugoistočne Europe.

Kooperativa deluje kao registrovana platforma od 2012. godine, a njeno osnivanje i rad rezultati su dugogodišnje saradnje organizacija nezavisne kulture aktivnih na ovom području. Partneri okupljeni oko Kooperative usko sarađuju od 2005. godine, a zajedno su sprovodili niz aktivnosti: zajedničke projekte u sklopu programa razmene i saradnje; okupljanje i umrežavanje aktera nezavisne kulture; informacione i obrazovne aktivnosti. Pored toga Kooperativa i akteri okupljeni oko nje deluju i u području zagovaranja za mere kulturnih politika koje bi sistemski unapredile međunarodnu kulturnu saradnju i omogućile njenu dugoročnu održivost.

Osnovni ciljevi Platforme su:

  • osigurati okvir za dugoročnu i održivu projektnu saradnju i programsku razmenu između aktera nezavisne kulture u regionu
  • jačanje kapaciteta organizacija kroz transfer dobrih praksi i znanja
  • podrška akterima koji mogu doprineti razvoju kulturnih i drugih politika koje će doneti značajne promene u kulturnim sistemima zemalja regiona.