Upravni odbor

Poslove upravljanja Kooperativom između dveju sednica Skupštine obavlja Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova/ica koje bira Skupština na mandat od tri godine. Članovi Upravnog odbora između sebe na prvoj sednici Upravnog odbora biraju Predsednika/icu i dva/dve Podpredsednika/ice.

Upravni odbor:

  • donosi Poslovnik o svom radu kojim detaljno utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti članova i članica Upravnog odbora, načine rada i donošenje odluka;
  • donosi godišnji operativni plan, na osnovu trogodišnjeg strateškog plana donesenog od strane Skupštine;
  • nadgleda sprovođenje godišnjeg operativnog plana;
  • izveštava Skupštinu o realizaciji strateškog i godišnjeg operativnog plana;
  • upravlja imovinom Udruženja;
  • odlučuje o angažovanju stručnih osoba u Udruženju;
  • osniva i imenuje odbore i slična tela prema potrebi, i utvrđuje im zadatke;
  • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Udruženja, i u skladu sa Zakonom;
  • podnosi izveštaje o radu Skupštini.

 

Članovi Upravnog odbora

Ares Shporta (predsednik)
Milica Pekić (podpredsednica)
Dušan Dovč (podpredsednik)
Teodor Celakoski (član)
Hristina Ivanoska (članica)