Upravni odbor

Upravni odbor opravlja izvršno nalogo med dvema zasedanjema skupščine. Upravni odbor ima pet članov, ki jih imenuje skupščina za obdobje treh let. Člani upravnega odbora na prvem zasedanju izglasujejo predsednika in dva podpredsednika upravnega odbora.

Upravni odbor:

  • sprejema Poslovnik o svojem delu, ki podrobneje določa pravice, obveznosti in odgovornosti članov upravnega odbora, načina dela in odločanja;
  • sprejema letni načrt poslovanja, ki temelji na triletnem strateškem načrtu, sprejetem s strani skupščine;
  • nadzira izvajanje letnega poslovnega načrta;
  • poroča skupščini o izvajanju strateškega in letnega poslovnega načrta;
  • upravlja s premoženjem društva;
  • spremljanje dejavnosti članov v društvu;
  • oblikuje in imenuje odbore ter druge organe po potrebi in jim zadaja naloge;
  • opravlja druge naloge, dodeljene s statutom in drugimi splošnimi akti društva ter v skladu z zakonom;
  • sestavi poročila o delu Skupščine.

 

Člani Upravnega odbora

Ares Shporta (predsednik)
Milica Pekić (podpredsednica)
Dušan Dovč (podpredsednik)
Teodor Celakoski (član)
Hristina Ivanoska (članica)