New Media Center_kuda.org is an independent cultural organization which since 2001 brings together artists, theoreticians, media activists, researchers and the wider public in the research of contemporary art theory and practice, cultural policies, activism and politics. kuda.org tends to make an intervention in the sphere of research and artistic and social experimentation within the field of art and cultural production, from the position of institutional critique and critique of cultural policies. Facing processes of cultural industries and culturalization of politics and art, the collective attempts to map and encourage acts of critique and resistance to comodification of results of art production including attempts of transformation and critique of relations of production which are in the field of art production and outer-art social processes being reproduced through shifts of ideological and „political“ matrixes, which are in the last instance consequence of recuperation of people.

Centar za nove medije_kuda.org je nezavisna kulturna organizacija koja od 2001. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i širu publiku u istraživanje savremene umetničke teorije i prakse, aktivizma i politike. Već više od decenije svojim aktivnostima, kuda.org nastoji kritički da interveniše u sferi istraživanja i umetničkog i društvenog eksperimentalnog delovanja u polju umetničkog i kulturnog stvaralaštva sa pozicija institucionalne kritike i kritike kulturnih politika. U sučeljavanju sa procesima kulturne industrije i kulturalizacije politike i umetnosti, kolektiv pokušava mapirati i osnažiti tačke kritike i otpora komodifikaciji rezultata umetničke produkcije, a onda i pokušaje transformacije i kritike produkcionih odnosa koji se u polju umetničkog stvaralaštva i vanumetničkih društvenih procesa reprodukuju smenom ideoloških i “političkih” matrica, koje su u krajnjoj instanci posledica rekuperacije ljudi.