Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESK) je nezavisni istraživački institut ustanovljen marta 2010. godine. Centar sarađuje sa velikim brojem istraživača iz regiona jugoistočne Evrope i iz čitavog sveta, ali njegovo jezgro čini deset članova iz Srbije (uglavnom sociologa, ali se u timu nalaze i psiholozi, lingvisti, statističari i menadžeri u kulturi). Istraživačke aktivnosti CESK-a fokusirane su na istraživanja kulturnih fenomena na prostoru jugoistočne Evrope. Centar prati, analizira i evaluira implicitne i eksplicitne kulturne politike u zemljema jugoistočne Evrope i učestvuje u formulisanju strategija kulturne politike i drugih strategija i javnih politika koje s njom stoje u vezi. Pored toga CESK vrši i druga sociološka, socio-psihološka i psihološka istraživanja.