Марија Крниќ- координација на програми и активности