2004. – 2008.

На крајот на 2004. година организацијата за независна култура од подрачјето на бивша Југославија, на иницијатива од Савезот на здруженија Цлубтуре/ мрежата Цлубтура од Загреб заеднички го покренале пилот проектот, а тогаш и долгогодишниот програм Регионална иницијатива на мрежата Цлубтуре. По пат на различити собраниа, заедничката работа и размена на програми, таа иницијатива ги поврзува повеће од стотина организацији од Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија. Во периодот од 2005. до 2007. година припремен е и реализиран пилот проект на програмска размена и соработка во регијата кроз коjи е изградена неформална платформа за соработка на истите начела на који е заснована и мрежата Цлубтуре во Хрватска.

Во првата пилот фаза на проведување соработка на проектите во регијата се уклучени деветнаесет организацији во осум различити соработувачки проекти, во који се остварени триесет и три јавни настани во сите наведени земји. Остварени се резултати на подрачјето за поврзување на организацијата, дистрибуција на културно-уметничките содржини во разноврсните средини и расноврсните публики . Така преку платформата во пилот фазата 2006- 2007. поминаа осум разноврсни соработки на програмата:

  • Explicit Music Session, Експериментални музички програм, који заедно го спроведоа Мултимедијални институт (ми2) од Загреб и Chinch од Белград.
  • Device Art ја промовираа уметноста инспирирана со нови технологији, а го спроведоа заедно со КОНТЕЈНЕР-Биро на современата уметност од Загреб, О3ОНЕ од Белград и Галерија Капелица од Љубљана.
  • Програмата The Fama врз основа на современата пракса во изведувачките уметности е изведена од страна на Центарот за драмски уметности – ЦДУ од Загреб, Маска од Љубљана и Теорија koa оде -ТкХ од Белград.
  • Украдените идеи, програмата во која е промовирана соработката на хрватските и српските визуални уметници, заедно ја оргнизирале Галеријата Мочвара/Здружението за развој на културата-Урк, Загреб и Ремонт од Белград.
  • Electronic.Pact.2005.Tour ја промовираа електронската музика, а го изведоа (mamatronic) - Мултимедијални институт (ми2) од Загреб со партнерите: КУД Катаман од Љубљана и Иницијативата Belgradeyard Soundsystem/Dis-patch цх од Белград.
  • Коалицијата на здружениата на млади-КУМ од Сплит, со партнерите Међународниот центар за деца и млади Ново Сараево од Сараево и КУД Мрежа од Љубљана го спроведоа програмот под името С-С, каде што првенствено се поврзаа Сплитската и Сараевска независна  културна сцена.
  • Информативната Агенциа - АГИ од Осиек и Digital Culture од Суботица, заедно го проведоа програмот Платформа Ренесанса - Чекор 2, во која се организираат различни содржини во подрачјето за еколошкиот активизам и овозможиле размена на независни сцени на градовите Суботица и Осиек.
  • Human Rights Film Festival / Филмскиот  фестивал на човековите права  - регионална платформа заеднички ја спроведоа од страна на Здружението за развој на културата - ЦРК и Мултимедијалниот институт [ми2] од Загреб и во Слободната зона / Б92 од Белград.

Покрај горенаведените партнери, учествуваа и други организации во голем број на градови како домаќини на програмата. Јавни настани  се случуваат и во девет различни градови во регионот: во Загреб, Валпово, Дубровник, Сплит (Хрватска); Белград, Суботица (Србија);  Сараево, Мостар (Босна и Херцеговина) и Љубљана (Словенија).

Со спроведување на пилот прогамата е зафатено широка и разнолична област  од различни содржини во облик на организирање и географска одредница. Работејќи заедно на таа платформа организациите  учеснички имаат развиено соработка и унапредување на постоечкиот потенцијал. На овој начин, се пренесените вредности и принципи на вмрежување која за првпат беа применети во пракса во рамките на организациите од повеќе земји. Размена на информации, знаење и специфични вештини за да ги освежат своите идеи допринесе од разни други заедници на Регионалната иницијатива Clubture и ги охрабри многу на проактивно дејсвување во локалните средини и ги инспирира на собирање на другите поединци и културните организации во мрежи или платформи. Прочем ентузијазмот на собраните организации, активностите на програмските размени и соработка не беше во можност да одржи поради међународните и домашните пречки на обезбедување на финанциски средства. Подршката на регионалната соработка не се најде високо меѓу приоритетите на земјите од регионот во повоениот период, додека меѓународните донаторски институции и организации  во голема мерка се  фокусираа  кон други кризни подрачја во светот.

2008. - 2012.

Мрежата од 2008. се фокусира на заедничка акција за донесување на одлуки да се залагаат за позитивни промени и развој на одржливи модели на соработка во областа на независната културна сцена во регионот и во ЕУ. Од 2009. дo 2011. се спроведува процесот на јавни консултации под името Exit Europe. Средишен настан во оквирот на процесот беше међународната конференција Exit Europe - новите културни географии, одржани во Загреб во ноември 2009 година. На тоа му предходеа два предконференциски настани организирани во Сараево и Скопје во октомври истата година. На тие настани во опширна расправа критички се размотрени паралелните процеси дефинирани со европската културна политика и проширување на Унијата на просторот во регијата од перспектива на независната културна сцена. Видливиот резултат на заеднички напори во врска со изготвувањето и се залага за Позицискиот документ полицy препораки за јавна политика, во насока на донесување на одлуки во културата на ЕУ, на национално и на локално ниво.На нив е независната културна сцена предвидела потреба за донесување мерки со који би се потакнале културниот развој на земјите во регијата и би се убрзала нивната реинтеграциа во заедничкиот  европски простор. Исто такa, препораките понудиле  ред конкретни предлози чија би примена овозможила развој на независните култури и да ја потакне реализациата на соработувачките проекти, како и трајни партнерства помеђу организациите во регијата, а и со партнерите од остатокот од Европа. Во септември 2011. година објавена е  повеќејазична публикациа Exit Europe - нови  географии на култура, книгата која просторот на дејство на независната културна сцена го сместува во широк културен и друштвен контекст. Во неа се наођа преглед на развојот на независните културни сцени од 5 различни земји, како и поширок преглед на развојот на регионалната културна соработка помеђу независните организации.

Во истиот период во 2011. година одржана е међународната конференција „Facing the Past. Creating the Future“ која ја организирале Фондот за отворено општество и Швајцарскиот  културен програм за западен Балкан во Сараево. На вој настан се собраа голем број на културните работници и активисти од земјите на регионот заинтересирани за развој на регионалната соработка, међу останатите и активните организации во рамките на активностите на неформалните платформи. Собраните представници на организациите дојдоа до заеднички заклучок како е потребно воспоставување стабилна, долгорочна и одржлива рамка на соработка на независните културни организации од земјите од поранешна Југославија, организациите који развиваат современи и нови уметнички пракси, критичките јавни дискусии и иновативните организациски  модели. Идејата е поддржана од мнозинството на присутните на конферецијата, вклучувајћи ја и групата која ја иницираше конференцијата. По конференцијата, организациите учеснички продолжија да работат на развојот на оваа иницијатива и се собраа во неформална работна група како би се согласиле начелата на делување и начин на уредување на идните платформи за регионалната соработка. Во првиот дел 2012.  дефинирана е општа структура на идните платформи, чекори во развојниот процес и основните елементи на моделите за соработка.