Управни одбор

Работите на управување со Кооперативата помеђу две седници на Собранието ги извршува Управниот одбор.  Управниот одбор има пет членови који ги бира Собранието на мандат од три години. Членовите од Управниот одбор на првата седница помеђу себе го бираат прецедателот и два подпрецедатела.

Управни одбор:

  • донесува Деловник за својата работа сo кој детално ги утврдува правата, обврските и одговорностите на членовите од Управниот одбор, начинот на работа и донесување на одлуките;
  • донесува годишен оперативен план, темелен на трогодишниот стратешки план усвоен од страна на Собранието;
  • го надгледува спроведувањето на годишниот план за работа;
  • го известува Собранието за реализацијата на стратешкиот и годишниот оперативен план;
  • управува со имотот од Здружението;
  • одлучува за ангажирање на експерти во Здружението;
  • заснива и именува одбори и слична тела по потреба те им задава задачи;
  • извршува и други работи предвидени со Статутот и другите општи акти на Здружението, а во согласност со Законот;
  •  поднесува извештај за работа на Собранието.

 

Членови на Управниот одбор

Арес Шпорта (претседател)
Милица Пекиќ (потпретседателка)
Душан Довч (потпретседател)
Теодор Целакоски (член)
Христина Иваноска (членка)