Upravni odbor

Poslove upravljanja Kooperativom između dviju sjednica Skupštine obavlja Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova/ica koje bira Skupština na mandat od tri godine. Članovi Upravnog odbora između sebe na prvoj sjednici Upravnog odbora biraju Predsjednika/icu i dva/dvije Podpredsjednika/ice.

Upravni odbor:

  • donosi Poslovnik o svom radu kojim detaljno utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti članova i članica Upravnog odbora, načine rada i donošenje odluka;
  • donosi godišnji operativni plan, temeljem trogodišnjeg strateškog plana donesenog od strane Skupštine;
  • nadgleda provedbu godišnjeg operativnog plana;
  • izvještava Skupštinu o realizaciji strateškog i godišnjeg operativnog plana;
  • upravlja imovinom Udruge;
  • odlučuje o angažiranju stručnih osoba u Udruzi;
  • osniva i imenuje odbore i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
  • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge te u skladu sa Zakonom;
  • podnosi izvještaje o radu Skupštini.

 

Članovi Upravnog odbora

Ares Shporta (predsjednik)
Milica Pekić (potpredsjednica)
Dušan Dovč (potpredsjednik)

Teodor Celakoski (član)
Hristina Ivanoska (članica)