Nomad Dance Academy Slovenia is an organization based on the principles and experiences of the international platform / network / project Nomad Dance Academy, which operates in the Balkans and is expanding into new countries. The main purpose of NDA Slovenia is to implement a part of the regional programs at the local level.

NDA Slovenia (2010) operates according to the principles of the NDA, which are: the principle of invitations, the principle of balance and the principle of open space. Those principles allow us to organically expand and accept new members, ideas and projects in order to strive for constant balance and to maintain a part of the space that is unknown and enables us to develop continuously in all activities.

Nomad Dance Academy Slovenija je organizacija, ki je nastala na osnovi principov in izkušenj mednarodne platforme/mreže/projekta Nomad Dance Academy, ki deluje na področju Balkana in se širi v nove države. Osnovni namen NDA Slovenija je, da del regijskih programov izvaja na lokalni ravni.

NDA Slovenija (2010.) deluje po principih NDA, ki so: princip povabila, princip balansa ter princip odprtega prostora. Principi nam omogočajo, da se organizacija organsko širi in sprejema medse nove člane, ideje in projekte, da stremimo k stalnemu ravnovesju ter da v vseh aktivnostih ohranjamo del prostora, ki je neznan in nam omogoča nenehen razvoj.