Lokomotiva - Centre for new initiative in arts and culture was founded in 2003 in Macedonia, Skopje as a non-profit organization playing the role of a multi-purpose platform for education, reflection, discussions, creative projects and critical thinking. Programs are structured under the interdisciplinary principle, developed as education, creation and production, artistic exchange, diffusion, artistic and cultural policies research, discursive programs etc. The main program directions are in the field of contemporary dance and performance and cultural policy.

Lokomotiva is co-founder of regional platform for contemporary dance Nomad Dance Academy and co-founder of Jadro – Association of independent cultural scene in Macedonia. In the past years developed and implemented numerous projects and activities in field of contemporary culture and art. In 2013 received award by Swiss Cultural Programme in the Western Balkan for the project NOMAD.

Локомотива - Центар за нови иницијативи во уметноста и културата е основана во 2003г. во Македонија, Скопје како непрофитна организација со улога на повеќе наменска платформа за едукација, рефлексија, дискусија, креативни проекти и критичко промислување. Програмите се структуирани по интердисциплинарен принцип, развиени како едукација, творештво и продукција, уметничка размена, дифузија, уметнички истражувања и истражувања во поле на културна политика, дискурзивни програми итн. Главните насоки на програмата се во полето на современ танц и перформанс и културна политика.

Локомотива е ко-основач на регионалната платформа за развој на современ танц Номад Танц Академија, и ко-основач на Јадро – асоцијација на независната културна сцена во Македонија. Во изминатите години разви и имплементираше бројни проекти и активности во полето на современата култура и уметност. Во 2013г. доби награда од Швајцарската програма за култура во Западен Балкан за проектот НОМАД.