Centre for Research and Gender Policy (CRGP) is a Non-Governmental Organization (NGO) located in Prishtina, Kosovo.

The mission of the Centre for Research and Gender Policy, Kosova (CRGP) is advancement of the status of women in Kosova. The Centre for Research and Gender Policy aims at building a democratic society with an adequate and fair participation of women in the democratic processes through equal opportunities for both women and men. Through its activities, the Centre for Research and Gender Policy promotes women as subjects of political, social and cultural developments.

CRGP, through the work of its team under Women Can Do It project (WCDI), has considerable experience in the field of cross-sectoral co-operation in Kosovo and in the region of Western Balkans. It has been working in Kosovo since 2003. The CRGP has a significant experience in gender advocacy and political representation of women.  It is able to offer a space and platform for actors of all sides to come together to work on gender equality, anti-discrimination and ethnic dialogue and reconciliation.

CRGP, values are: tolerance, respect of difference and diversity, gender justice, cultural and political of dialogue and gender solidarity.

Through our activities we aim to

 • Encourage women and young girls to actively participate in public and political
 • Make visible women’s engagement in public and political life
 • Encourage and support women activism and self-organizing in their communities as well
 • Support women t define of gender equality and gender perspective in their activism
 • Main activities consist of
 • Research
 • Seminars
 • Publications
 • Conference
 • Trainings and campaign

Qendra për Hulumtime dhe Politikë Gjinore (QPHGJ-re) është Organizatë Jo-Qeveritare (OJQ-re) me seli në Prishtinë, Kosovë.

Misioni i QPHGJ-re, është avancimi i statusit të grave në Kosovë. QPHGJ-re synon ndërtimin e një shoqërie demokratike me pjesëmarrje adekuate dhe  të barabartë të grave në proceset demokratike përmes mundësive të barabarta për gratë dhe burrat. Përmes aktiviteteve të saja, QPHGJ-re promovon gratë si subjekt i zhvillimeve politike, shoqërore dhe kulturore.

QPHGJ-re përmes punës së ekipit të saj në projektin ‘Women Can Do It’ (WCDI), ka përvoja substanciale bashkëpunuese në fushën ndër-sektoriale në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit perëndimor e më gjerë. QHPGJ-re është aktive në Kosovë që nga viti 2003. QPHGJ ka përvoja të mëdha në avokim për çështje gjinore dhe përfaqësimin politik të grave. Për më shumë, QHPGJ-re ofron hapësirë dhe platformë për akterë nga fusha të ndryshme të punojnë bashkërisht në fushat e barazisë gjinore, dhe kundër diskriminimit gjinore dhe çdo formë tjetër të diskriminimit.   

Aktivitetet kryesore janë

 • Hulumtime
 • Seminare
 • Publikime
 • Konferenca
 • Trajnimet dhe fushatat