Asociacija, Association of Arts and Culture NGOs and Freelancers, a network that has been informally operating since 1992, is today professionally coordinated and joins 93 organizations and individuals.

Its objective is to advocate for the improvement of the working conditions and the systemic position of freelance artists and NGOs in art and culture and the individuals working for them.

Our main goal is to ensure equal working conditions as compared to those of public institutions as well as a general improvement of the position of art and culture in the state and society.

We stand for an up-to-date cultural politics promoting cultural and artistic diversity and providing conditions for equal access to various contents.

Asociacija is an interest group founded on the principles of democracy and solidarity. Our common interest is to improve the overall position of contemporary artistic and urban cultural practices. Internally, Asociacija functions as a forum for the exchange of opinions, which the Management Board encourages, coordinates and articulates.

Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture, mreža, ki neformalno deluje že od leta 1992, je danes profesionalno koordinirana in združuje okrog sto organizacij, posameznic in posameznikov.

Zavzema se za izboljšanje delovnih pogojev in sistemskega položaja samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij (NVO) v umetnosti in kulturi ter posameznikov, ki v njih delujejo.

Naš osnovni cilj je zagotavljanje enakopravnih pogojev za delovanje v primerjavi s tistimi v javnih zavodih ter splošno izboljšanje položaja umetnosti in kulture v državi in družbi.

Zavzemamo se za posodobljeno kulturno politiko, ki bo spodbujala kulturno in umetniško raznolikost in ustvarjala pogoje za enakopraven dostop do najrazličnejših vsebin.

Asociacija je interesna organizacija, zasnovana na principu demokratičnosti in solidarnosti. Naš skupni interes je izboljšanje celotnega položaja sodobnih umetnostnih in urbanih kulturnih praks. Asociacija navznoter deluje kot forum izmenjave mnenj, ki ga upravni odbor spodbuja, koordinira in artikulira.