Main goal of the conference is to outline perspectives for the development of a long-term, sustainable model of transnational institutional support for the cooperation of civil society organisations in the region. Present European trends, as well as the developed institutional practices of transnational support to cultural and other civil society actors, will be presented and discussed. The programme will provide insights into the current state of affairs in the development of cooperation between cultural and other civil society actors in the region, including key challenges and necessary steps to be taken for further development of regional cooperation. Through the conference programme, the representatives of decision-making and funding bodies, experts, cultural, and various other civil society activists from the region and beyond will be encouraged to mutually reflect, discuss and work on sustainable institutional solutions for the development of regional cooperation.

Draft Programme:
9.30
Opening address (EN)

Introducing the Purpose of the Conference

 

10.00 - 12.00
Session 1
Discussion (EN)

Transnational Institutional Support for Regional Cooperation - Practices and Perspectives from Europe and the Region

Panel will provide an overview of European institutional practices of transnational support to civil society in culture and other fields in regional contexts. Which societal and political presumptions enable the development of regional cooperation in different regions in Europe? What are the goals of transnational funds for regional cooperation and how are they reflected in the specific practices of various international institutions? Existing trends will be presented, as well as the work of various international institutions.

Speakers:

 • Jiří Sýkora, International Višegrad Fund, Bratislava
 • Kristina Babić, Local Democracy Agency and University Josip Juraj Strossmayer - The Art Academy, Osijek
 • Moderator: Milica Pekić, Kooperativa

 

12.30 - 14.30
Session 2
Conversation (regional languages)

Widening the Field of Cooperation: Strengthening Ties Between Cultural Civil Society and Other Civil Society Actors - Key to Social Transformation

This part of the programme is conceived with purpose to provide insights into the cooperation between cultural and various different civil society actors, both on local levels and in the regional context, in order to present potentials for tangible changes through the synergistic actions of different actors in civil society in the mutual struggle for societal transformation.
Innovative, creative and interdisciplinary approaches to challenges in our communities, which combine variety of tools and methods, have enabled civil society actors to become key agents of positive social change throughout the region. However, these actors are facing many challenges and obstacles in their work, particularly in terms of the lack of enabling environment for the development of regional cooperation. What are the key needs of civil society actors for the development of tools supporting mutual activities in the region?

Speakers representing different CSO’s in the region:
Teodor Celakoski, Right to the City, Zagreb; Marina Ivandić, Organization for Workers’ Initiative and Democratization, Zagreb; Ivana Dragšić, Freedom Square, Skopje; Radomir Lazović, Ministry of Space, Belgrade; Žarko Trajanoski, Coalition 'Sexual and Health Rights of Marginalized Communities', Skopje; Samo Selimović, Initiative for Democratic Socialism, Ljubljana

Moderator: Katarina Pavić, Kooperativa

 

16.00 - 18.30
Session 3
Panel discussion (regional languages)

Initiatives and Challenges for Regional Cooperation: Perspectives and What Lies Beyond

What can different institutions of the countries in the region do together to strengthen the regional cooperation? What are the key challenges to be met in framing a sustainable model for transnational support for the cooperation in the region - which premises in terms of political circumstances and policy measures are to be taken into account in the near future?

Speakers:

 • Milica Pekić, Kooperativa
 • Jelena Pajović van Reenen, Government of the Republic of Serbia, Office for Cooperation with Civil Society
 • Tamara Perišić - Ministry of Culture, Republic of Croatia
 • Dea Vidović, Foundation Kultura Nova
 • Cvjetana Plavša Matić, National Foundation for Civil Society Development

Moderator: Emina Višnić, POGON - Zagreb Centre for Independent Culture and Youth, Zagreb

 

18.30

Closing Discussion and Conclusions (regional languages)

 Moderator: Katarina Pavić, Kooperativa

 

 

The Conference is supported by:

 • Foundation "Kultura Nova"
 • Ministry of Culture of the Republic of Croatia
 • Open Society Foundations
 • Open Society Fund–Bosnia and Herzegovina
 • Kosovo Foundation for Open Society

 

Glavni je cilj konferencije dati opći pregled perspektiva za razvoj dugoročnog, održivog modela transnacionalne institucionalne podrške suradnji civilnog društva u regiji. Predstavit će se i raspravljati o postojećim europskim trendovima, kao i o razvijenim institucionalnim praksama međudržavne potpore kulturnim i drugim akterima civilnog društva. Program će dati uvid u trenutno stanje stvari u razvoju suradnje između kulturnih i drugih aktera civilnog društva u regiji, uključujući i ključne izazove i korake koje treba poduzeti za daljnji razvoj regionalne suradnje. Kroz program konferencije će se predstavnike donositelja odluka i donatorskih institucija, stručnjake, kulturne i mnoge druge aktiviste/ice civilnog društva iz regije i šire, potaknuti na zajedničko promišljanje, raspravu i rad na održivim institucionalnim rješenjima za razvoj regionalne suradnje.

Nacrt programa:
9.30
Uvod (Eng.)

Uvod u konferenciju

 

10.00 - 12.00
1. sesija
Rasprava (Eng.)

Međudržavna institucionalna podrška za regionalnu suradnju – prakse i perspektive iz Europe i regije

Panel će dati pregled europskih institucionalnih praksi transnacionalne podrške civilnom društvu na području kulture i drugim područjima u regionalnim okvirima. Koje društvene i političke pretpostavke omogućuju razvoj regionalne suradnje u različitim regijama Europe? Koji su ciljevi transnacionalnih fondova za regionalnu suradnju i kako se odražavaju u specifičnim praksama različitih međunarodnih institucija? Predstavit će se postojeći trendovi, kao i rad različitih međunarodnih institucija.

Govornici:

 • Jiří Sýkora, Međunarodni Višegradski fond, Bratislava
 • Kristina Babić, Agencija lokalne demokracije i Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera – Umjetnička akademija, Osijek

Moderator: Milica Pekić, Kooperativa

 

12.30 - 15.00
2. sesija
Razgovor (regionalni jezici)

Širenje područja suradnje: jačanje veza između kulturnih aktera i drugih aktera civilnog društva – ključ društvene transformacije

Ovaj dio programa osmišljen je kako bi pružio uvid u suradnju između kulturnih i drugih aktera civilnog društva, na lokalnim raznima, ali i u regionalnom kontekstu, kako bi se predstavile mogućnosti za opipljive promjene kroz sinergističko djelovanje različitih aktera civilnog društva u zajedničkoj borbi za društvenu transformaciju. Inovativni, kreativni i interdisciplinarni pristupi izazovima u našim zajednicama, koji kombiniraju razne alate i metode, omogućili su akterima civilnog društva da postanu ključni nositelji pozitivnih društvenih promjena diljem regije. Međutim, ovi se akteri u svom radu suočavaju s mnogim izazovima i preprekama, posebno u pogledu nedostatka poticajnog okruženja za razvoj regionalne suradnje. Koje su ključne potrebe aktera civilnog društva za razvoj alata koji potiču zajedničke aktivnosti u regiji?

Govornici koji predstavljaju različite udruge civilnog društva u regiji:
Marina Ivandić, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zagreb; Ivana Dragšić, Freedom Square, Skopje; Radomir Lazović, Ministarstvo prostora, Beograd; Žarko Trajanoski, Koalicija za seksualna ia zdravstvena prava marginaliziranih zajednica, Skopje; Samo Selimović, Inicijativa za demokratski socijalizam, Ljubljana; Teodor Celakoski, Pravo na grad, Zagreb

Moderator: Katarina Pavić, Kooperativa

 

16.30 - 18.30
3. sesija
Panel rasprava (regionalni jezici)

Inicijative i izazovi za regionalnu suradnju: trenutne i buduće perspektive

Što različite institucije u regiji mogu učiniti kako bi ojačale regionalnu suradnju? Koji su ključni izazovi koje treba savladati pri oblikovanju održivog modela transnacionalne podrške za suradnju u regiji – koje pretpostavke, u smislu političkih okolnosti i strateških mjera, treba uzeti u obzir u bliskoj budućnosti?

Govornici:

 • Milica Pekić, Kooperativa
 • Jelena Pajović van Reenen, Vlada Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
 • Tamara Perišić – Ministarstvo kulture, Republika Hrvatska
 • Dea Vidović, Zaklada Kultura nova
 • Cvjetana Plavša Matić, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Moderator: Emina Višnić, POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Zagreb

 

18.30

Završna rasprava i zaključci (regionalni jezici)

 Moderator: Katarina Pavić, Kooperativa

 

Podrška:

 • Zaklada Kultura nova
 • Mininstarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Zaklada Otvoreno društvo – Bosna i Hercegovina
 • Kosovska fondacija Otvoreno društvo