Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu registrirana je u avgustu 2012. godine u Zagrebu kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje pravnih lica. Ona je regionalna mreža organizacija koje djeluju na području nezavisne kulture i savremene umjetnosti u jugoistočnoj Evropi. Kooperativu su zajednički osnovale 21 organizacija nezavisne kulture iz zemalja regiona: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, koje su aktivne u svim područjima savremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Platforma Kooperativa je osnovana sa ciljem stvaranja dugoročnog i održivog okvira za saradnju i razvoj organizacija nezavisne kulture na području jugoistočne Evrope. U skladu s osnovnim ciljevima osnivanja, Kooperativa djeluje na područjima osnaživanja kapaciteta organizacija nezavisne kulture kroz prenošenje dobrih praksi i znanja; osnaživanja učesnika koji doprinose razvoju kulturnih politika na području regiona; i na stvaranju uslova za kontinuiranu realizaciju saradničkih projekata između organizacija nezavisne kulture koje djeluju u različitim zemljama jugoistočne Evrope.

Kooperativa djeluje kao registrirana platforma od 2012. godine, a njeno osnivanje i rad rezultat su dugogodišnje saradnje organizacija nezavisne kulture koje su aktivne na ovom području. Partneri okupljeni oko Kooperative blisko sarađuju od 2005. godine, a zajedno su implementirali niz aktivnosti: saradničke projekte u sklopu programa razmjene i saradnje; okupljanje i umrežavanje učesnika nezavisne kulture; informacijske i edukativne aktivnosti. Pored toga, Kooperativa i učesnici okupljeni oko nje djeluju i u području zagovaranja mjera za kulturnu politiku koje bi sistemski unaprijedile međunarodnu kulturnu saradnju i omogućile njenu dugoročnu održivost.

Osnovni ciljevi Platforme su:

  • osigurati okvir za dugoročnu i održivu projektnu saradnju i programsku razmjenu između učesnika nezavisne kulture u regionu
  • ojačati kapacitete organizacija kroz transfer dobrih praksi i znanja
  • ojačati učesnike koji mogu doprinijeti razvoju kulturnih i drugih politika koje će donijeti značajne promjene u kulturnim sistemima zemalja regije