Upravni odbor

Poslove upravljanja Kooperativom između dvije sjednice Skupštine obavlja Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština na mandat od tri godine. Članovi Upravnog odbora na prvoj sjednici Upravnog odbora između sebe biraju Predsjednika i dva Potpredsjednika.

Upravni odbor:

  • donosi Poslovnik o svom radu kojim detaljno utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti članova Upravnog odbora, načine rada i donošenje odluka;
  • donosi godišnji operativni plan, na osnovu trogodišnjeg strateškog plana koji donosi Skupština;
  • nadgleda implementaciju godišnjeg operativnog plana;
  • izvještava Skupštinu o realizaciji strateškog i godišnjeg operativnog plana;
  • upravlja imovinom Udruženja;
  • odlučuje o angažmanu stručnih lica u Udruženju;
  • osniva i imenuje odbore i slična tijela prema potrebi i utvrđuje njihove zadatke;
  • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Udruženja, u skladu sa Zakonom;
  • podnosi izvještaje o radu Skupštini.

 

Članovi Upravnog odbora

Ares Shporta (predsjednik)
Milica Pekić (potpredsjednica)
Dušan Dovč (potpredsjednik)

Teodor Celakoski (član)
Hristina Ivanoska (članica)