Kooperativë – Platformë rajonale për kultur është e regjistruar në Gusht 2012. në Zagreb si shoqata joqeveritare, jopartiake dhe jofitimprurëse të personave juridike. Kjo është lidhje rajonale e organizatave të cilat veprojn në zonën e kultures të pavarur dhe artit bashkëkohor në Evropën Juglindore. Kooperativën së bashku e kanë formuar 21 organizata te kultures e pavarur të shteteve e rajonit: Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kroacia, Kosovë, Maqedonia, Sllovenia dhe Sërbia janë aktive në të gjitha zonat të kreativitetit të artit bashkëkohor dhe kulturor.

Platforma Kooperativë është e formuar për të krijuar një kuadër afatgjatë dhe qëndrueshëm për bashkëpunim dhe zhvillim të organizatave kulturore në zonën e Evropës Juglindore. Në përputhje me qëllimet themelore të sigurisë, Kooperativa vepron në zonat e forcimit të kapacitetit e organizatave me kulturen e pavarur në mënyrën e transferimit të praktikave dhe njohurive; forcimit e aktorëve që e përmirësojnë zhvillimin e politikave kulturore në zonën e rajonit; dhe krijimin e kushteve për realizimin e vazhdueshëm të projektave e bashkëpunimit ndër organizatave të kultures e pavarur të cilat veprojn në shtetet e ndryshme të Evropës Juglindore.

Kooperativa vepron si një platformë e regjistruar nga viti 2012., formimi dhe puna e saj janë rezultati i shumë viteve të bashkëpunimit e organizatave aktive të kultures e pavarur në këtë zonë. Partneret në Kooperativë bashkëpunojne nga viti 2005 dhe bashkë kanë stimuluar disa aktivitete: projektet bashkëpunuese si pjesë e programit të shkëmbimit dhe bashkëpunimit; mbledhje e aktorëve të kultures e pavarur; aktivitetet informative dhe arsimore. Kooperative dhe aktoret janë mbledhur rreth saj dhe në zonën e mbrojtjes të masave e politikave kulturore të cilat kishin zhvilluar bashkëpunimin ndërkombetar kulturor dhe mundësuar qëndrushmërinë me afat të gjatë.

Qëllimet kryesore të Platformës:

  • sigurimi i kuadrit për bashkëpunimin afatgjatë dhe qëndrueshëm të projektit dhe shkëmbimit të programave ndër aktorëve të kultures e pavarur ne rajon
  • forcimi i kapaciteteve të organizatave përmes transferit të praktikave dhe njohurive
  • forcimi i aktorëve që përmirësojnë zhvillimin e politikave kulturore dhe të tjera të cilat kanë me ndryshuar sistemin kulturor në shtetet e rajonit