Komiteti drejtues

Punët e drejtimit të Kooperativës ndër dy anëtare të Kuvendit i kryen Komiteti drejtues. Komiteti drejtues ka pesë anëtare të cilat i zgjedh Kuvendi për mandatin trivjetor. Anëtaret e Bordit mes tyre zgjedhin në seancën e pare Kryetarin dhe dy Nënkryetarët.

Komiteti drejtues

  • formon Rregullorin e punës me cilin në detaje i përcakton drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e anëtarve të Komitetit Drejtues dhe mënyrën e punës dhe vendosjeve;
  • sjell planin vjetor operativ në baze të planit strategjik trivjetor cilin e ka sjell Kuvendi;
  • monitoron zbatimin e planit operativ;
  • raporton Kuvendin për realizimin e planit vjetor strategjik dhe operativ;
  • menaxhon me asetet e Shoqatës;
  • vendos për angazhimin e specialistave në Shoqatën;         
  • krijon dhe emëron bordet dhe organet të tjera sipas nevojës dhe i formon detyrat;
  • kryen edhe punë të parapara me Statutin dhe aktet e tjera të Shoqatës që janë në përputhje me Ligjin;
  • raporton për punën në Kuvend.

 

Anëtaret e Komitetit drejtues

Ares Shporta (kryetar)
Milica Pekiq (nënkryetarja)
Dusan Dovč (nënkryetar)
Teodor Celakoski (anëtar)
Hristina Ivanoska (anëtarja)