Kuvendi është organi më i lartë cili është menaxhuesi i Kooperativës dhe në të marrin pjesë delegatët e anëtarve të Shoqatës me një votë në Kuvend. Kuvendi rregullisht ka seanca të paktën një herë në dy vjet në iniciativën e Bordit të Drejtorëve. Kuvendi mund të vendosë në mënyrë të vlefshme vetëm nësë janë të pranishëm më shumë se një e treta të anëtarve të Shoqatës dhe vendimet sollen me shumicën e votave e anëtarve të pranishëm, përveç në rastët me shumicen e ndryshme.

Kuvendi:

 • përcakton drejtimin e zhvillimit të Kooperativës,
 • miraton Statutin e Kooperativës, ndryshimet dhe amendamentet;
 • sjell dhe ndryshon planin strategjik të Kooperativës për tre vjet dhe planin financiar;
 • sjell dhe ndryshon Rregullat me të cilat në detaje përcakton mënyrën e punës dhe vendimet
 • sjell aktet të tjera dhe vendimet për funksionimin e Kooperativës;
 • zgjedh dhe shkarkon obligimet e anëtarve të Bordit e Drejtorëve;
 • konsideron dhe miraton raportin e punës të Kooperativës;
 • krijon dhe emëron bordet dhe organet të tjera sipas nevojës dhe i formon detyrat;
 • vendos për marrjën dhe përjashtimin e anëtarve të Kooperativës;
 • vendos për ndërprerjen e punës të Kooperativës;
 • kryen edhe punë të tjera që janë përcaktuar me Ligjin ose me Statutin.